S.No Name Year Sem Marks % Rank
1 N.Prakash Oct–2002 III 432 72 C-I
2 K.Prabakaran Oct–2002 V 471 79 C-I
3 A.Gobinath Apr-2003 IV 482 80 C-I
4 R.Varudharaj Apr-2003 VI 469 78 C-I
5 R.Pranesh Oct–2003 III 498 83 C-I
6 A.Gobinath Oct–2003 V 487 81 C-I
7 V.Anandh Apr-2004 IV 533 89 C-I
8 A.Gobinath Apr-2004 VI 519 87 C-I
9 K.Gowrishankar Oct–2004 III 517 86 C-I
10 C.Marimuthu Oct–2004 IV 559 93 C-I
11 K.Gowrishankar Apr-2005 IV 551 92 C-I
12 V.Anandh Apr-2005 VI 546 91 C-I
13 G.Sathis Kumar Oct–2005 III 510 85 C-I
14 G.Gowri Shankar Oct–2005 V 566 94 SR II
15 S.Ramesh Apr-2006 IV 554 92 C-I
16 G.Gowri Shankar Apr-2006 VI 548 91 SR III
17 S.Vimal raj Oct–2006 III 537 90 C-I
18 S.Sivanesan Oct–2006 V 537 90 C-I
19 S.Vimal raj Apr-2007 IV 566 94 C-I
20 P.Bala Saravanan Apr-2007 VI 546 91 C-I
21 R.Nithin Oct–2007 V 564 94 C-I
22 S.Gunasekaran Oct–2007 V 574 96 C-I
23 C.Eswaran Apr-2008 IV 576 96 C-I
24 B.Pandieswaran Apr-2008 VI 563 94 SR V
25 N.Karthikayan Oct–2008 III 547 91 C-I
26 R.Nithin Oct–2008 V 571 95 C-I
27 C.Eswaran Apr-2009 VI 566 94 C-I
28 C.Selvaraj Apr-2009 IV 574 96 C-I
29 N.Karthikayan Oct–2010 III 578 96 C-I
30 A.Vadivel Apr-2011 IV 555 93 C-I
31 E.Sathish Apr-2011 VI 560 93 C-I
32 K.Geetha Oct-2011 III 561 93.5 C-I
33 P.Saravana Kumar Oct-2011 V 579 96.5 C-I
34 S.Anbarasu Oct-2012 III 667 95.28 C-I
35 J.Jayapritha, A.Jeevetha & D.Deepak Oct-2012 V 567 94.5 C-I
36 S.Anbarasu Apr-2013 IV 669/700 95.57 C-I
37 J.Jayapritha Apr-2013 VI 569/600 94.83 C-I
38 S.Jagatheesan Oct-2013 III 674/700 96.28 C-I
39 S.Anbarasu Oct-2013 V 656/700 93.71 C-I
36 R.Karthick Apr-2014 IV 675/700 96.42 C-I
37 S.Anbarasu Apr-2014 VI 686/700 98 C-I
38 G.Karthick Oct-2014 III 688/700 98.28 C-I
39 R.Karthick Oct-2014 V 689/700 98.40 C-I
40 G.Karthick Apr-2015 IV 680/700 97.14 C-I
41 R.Karthick Apr-2015 VI 688/700 98.28 C-I
42 G.Aravindh Oct-2015 III 663/700 94.71 C-I
43 G.Karthick Oct-2015 V 686/700 98.00 C-I
44 G.Aravindh Apr-2016 IV 673/700 96.14 C-I
45 N.Krishnamoorthy Apr-2016 VI 691/700 98.71 C-I
46 S.Ramya Oct-2016 III 667/700 95.28 C-I
47 G.Aravinth Oct-2016 V 693/700 99.00 C-I
48 M.Satheesh Apr-2017 IV 662/700 94.57 C-I
49 G.Aravinth Apr-2017 VI 690/700 98.17 C-I
50 M.Gowtham Oct-2017 III 630/700 90 C-I
51 N.Eswaramoorthy Oct-2017 V 671/700 95.85 C-I
52 M.Gowtham Apr-2018 IV 670/700 95.7 C-I
53 S.Deva Apr-2018 IV 670/700 95.70 C-I
54 M.Satheesh Apr-2018 VI 686/700 98 C-I
55 S.Subhashini Oct-2018 III 674/700 96.28 C-I
56 M.Gowtham Oct-2018 V 681/700 97.28 C-I
57 T.Srinithi Apr-2019 IV 676/700 96.57 C-I
58 S.Ramasri Apr-2019 VI 682/700 97.42 C-I
59 S.Devadharshini Oct-2019 III 668/700 95.43 C-I
60 T.Srinithy Oct-2019 V 686/700 98.20 C-I
61 A.Barkath Nisha Apr-2020 IV 696/700 99.42 C-I
62 T.Srinithy Apr-2020 VI 696/700 99.42 C-I
63 K.Vaishanvi Oct-2020 III 690/700 98.57 C-I
64 A.Barkath Nisha Oct-2020 V 685/700 97.85 C-I
65 A.Gomathi Priya Apr-2021 IV 690/700 98.57 C-I
66 R.Nandhakumar, T.Yogeshwaran Apr-2021 VI 682/700 97.42 C-I
67 Santhosh Kumar S Oct-2021 III 698/700 99.70 C-I
68 Vaishnavi K Oct-2021 V 699/700 99.85 C-I
69 Santhoshkumar S Apr-2021 IV 635/700 90.07 C-I
70 Vinoth N Apr-2021 VI 677/700 96.07 C-I
71 Devapriya D Oct-2022 III 689 98.4  
72 Santhoshkumar S Oct-2022 V 684 97.7  
73 Devapriya.D Apr-2023 IV 683 97.5  
74 Priya Varshini.M Apr-2023 VI 584 97.3